Index của ChaosMix mặc định trong MU online

Index quay đồ mặc định của Chaosgoblin. Admin có thể chỉnh sửa mix mặc định theo index này hoặc làm custom Mix không sử dụng những Index này.

				
					CHAOS_MIX_CHAOS_ITEM = 1,
CHAOS_MIX_DEVIL_SQUARE = 2,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL1 = 3,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL2 = 4,
CHAOS_MIX_DINORANT = 5,
CHAOS_MIX_FRUIT = 6,
CHAOS_MIX_WING1 = 7,
CHAOS_MIX_BLOOD_CASTLE = 8,
CHAOS_MIX_WING2 = 11,
CHAOS_MIX_PET1 = 13,
CHAOS_MIX_PET2 = 14,
CHAOS_MIX_SIEGE_POTION1 = 15,
CHAOS_MIX_SIEGE_POTION2 = 16,
CHAOS_MIX_LIFE_STONE = 17,
CHAOS_MIX_SENIOR = 18,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL3 = 22,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL4 = 23,
CHAOS_MIX_WING3 = 24,
CHAOS_MIX_PIECE_OF_HORN = 25,
CHAOS_MIX_BROKEN_HORN = 26,
CHAOS_MIX_HORN_OF_FENRIR = 27,
CHAOS_MIX_HORN_OF_FENRIR_UPGRADE = 28,
CHAOS_MIX_SHIELD_POTION1 = 30,
CHAOS_MIX_SHIELD_POTION2 = 31,
CHAOS_MIX_SHIELD_POTION3 = 32,
CHAOS_MIX_JEWEL_OF_HARMONY_ITEM_PURITY = 33,
CHAOS_MIX_JEWEL_OF_HARMONY_ITEM_SMELT = 34,
CHAOS_MIX_JEWEL_OF_HARMONY_ITEM_RESTORE = 35,
CHAOS_MIX_ITEM_380 = 36,
CHAOS_MIX_ILLUSION_TEMPLE = 37,
CHAOS_MIX_FEATHER_OF_CONDOR = 38,
CHAOS_MIX_WING4 = 39,
CHAOS_MIX_CHAOS_CARD = 40,
CHAOS_MIX_CHERRY_BLOSSOM = 41,
CHAOS_MIX_SOCKET_ITEM_CREATE_SEED = 42,
CHAOS_MIX_SOCKET_ITEM_CREATE_SEED_SPHERE = 43,
CHAOS_MIX_SOCKET_ITEM_MOUNT_SEED_SPHERE = 44,
CHAOS_MIX_SOCKET_ITEM_UN_MOUNT_SEED_SPHERE = 45,
CHAOS_MIX_IMPERIAL_GUARDIAN = 46,
CHAOS_MIX_CHEST = 47,
CHAOS_MIX_SUMMON_SCROLL = 48,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL5 = 49,
CHAOS_MIX_PLUS_ITEM_LEVEL6 = 50,
CHAOS_MIX_LUCKY_ITEM_CREATE = 51,
CHAOS_MIX_LUCKY_ITEM_REFINE = 52,
CHAOS_MIX_MONSTER_WING = 56,
CHAOS_MIX_SOCKET_WEAPON = 57,
CHAOS_MIX_FENRIR_GOLD = 250,
				
			
5/5 - (3 bình chọn)

GoldMU.net
Logo