+ Chào các bạn!

Sau đây là một vài hướng dẫn nhỏ của GoldMU.net để giúp cho những bạn chưa biết và đang tìm hiểu làm thêm 1 cụm server chạy cùng một máy chủ, Giúp các bạn có thể trở thành Admin game MU Online chuyên nghiệp.

1. ConnectServer

(Chú ý những chỗ bôi màu phải thay đổi các thứ đó tránh trùng Port)
Các số màu xanh của May chu 2, bạn để Code từ 0 đến 19 giống như các Sub của May chu 1, nếu không được thì chuyển lại thành 21 đến 39 nhé.
Màu đỏ là tên server được đặt trong ClientMu/Data/Local/ServerList.bmd
Vào file ServerList.dat cấu hình như bên dưới.

//---------------------------------------------------------------------------
0-19    | 0-16 characters |  0-65535 | SHOW/HIDE
//---------------------------------------------------------------------------
//ServerCode ServerName ServerAddress ServerPort ServerType
//May chu 1  Port 0-19
0  "Sub-1" "192.168.1.100" 55901 "SHOW"
1  "Sub-2" "192.168.1.100" 55902 "SHOW"
19  "Sub-CS" "192.168.1.100" 55919 "HIDE"
//May chu 2  Port 21-39
20  "Sub2-1" "192.168.1.100" 55921 "SHOW"
21  "Sub2-2" "192.168.1.100" 55922 "SHOW"
39  "Sub2-CS" "192.168.1.100" 55939 "HIDE"

2. Data/MapServerInfo.dat

0
//ServerCode MapServerGroup InitSetVal IpAddress  Port
0     0     1    S192.168.1.100 55901
1     0     1    S192.168.1.100 55902
19     0     0    S192.168.1.100 55919
//May chu 2
20     0     0    S192.168.1.100 55921
21     0     0    S192.168.1.100 55922
25     0     0    S192.168.1.100 55939
end
1
//ServerCode NotMoveOption  NextMap  NextServerCode
end
 

3. Tạo thư mục của Máy Chủ 2

Tạo thư mục CUM2
Copy thư mục 2.JoinServer, 3.DataServer, Sub-1 vào thư mục CUM2 vừa tạo

Chỉnh sửa trong CUM2:
Chỉnh port và tên dataBase trong 2.JoinServer, 3.DataServer.

Chỉnh sửa trong Sub2–1/GameServer/Data/GameServerInfo — Common.ini
ServerName = Sub2-1
ServerCode = 20
ServerLock = 0
ServerPort = 55921
;==================================================
; Connection Settings
;==================================================
DataServerAddress = 127.0.0.1
DataServerPort = 55962
JoinServerAddress = 127.0.0.1
JoinServerPort = 55972
ConnectServerAddress = 127.0.0.1
ConnectServerPort = 55557

4- Tạo ODBC-2 dành cho DB MuOnline2 — Cụm máy chủ thứ 2

Các bạn có thể Copy rồi Paste vào ODBC.reg có sẵn trên máy, hoặc tải tại đây 32bit và 64bit

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\MuOnline]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Description"="MuOnline"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="sa"
"Trusted_Connection"="Yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\MuOnline3]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Description"="MuOnline3"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline3"
"LastUser"="sa"
"Trusted_Connection"="Yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\MuOnline2]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Description"="MuOnline2"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline2"
"LastUser"="sa"
"Trusted_Connection"="Yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources]
"MuOnline"="SQL Server"
"MuOnline3"="SQL Server"
"MuOnline2"="SQL Server"
 

Tiếp theo bạn tạo thêm một Database nữa và đặt tên cho nó khác DB của máy chủ 1 là được, ví dụ MuOnline thì tạo thêm MuOnline2 cho nó gọn.

5- Tạo web tài khoản Cụm 2

Cuối cùng thì các bạn tạo thêm web riêng cho cụm 2 để có thể đăng ký đăng nhập vào game.

*Nếu các bạn vẫn chưa thể tự tạo thêm cụm máy chủ hoặc đơn giản là không có thời gian làm thì có thể thuê dịch vụ tạo cụm và web của cụm của GOLDMU.

Cảm ơn các bạn. Để xem thêm nhiều hướng dẫn khác các bạn truy cập GoldMU.net — Cài Đặt MU Online!