+ Chào các bạn!

Sau đây là một vài hướng dẫn nhỏ của GoldMU.net để giúp cho những bạn chưa biết và đang tìm hiểu làm thêm 1 cụm server chạy cùng một máy chủ, Giúp các bạn có thể trở thành Admin game MU Online chuyên nghiệp.

1. ConnectServer
(Chú ý những chỗ bôi màu phải thay đổi các thứ đó tránh trùng Port)
Các số màu xanh của May chu 2, bạn để Code từ 0 đến 19 giống như các Sub của May chu 1, nếu không được thì chuyển lại thành 21 đến 39 nhé.
Màu đỏ là tên server được đặt trong ClientMu/Data/Local/ServerList.bmd
Vào file ServerList.dat cấu hình như bên dưới.

//---------------------------------------------------------------------------
0-19 | 0-16 characters | 0-65535 | SHOW/HIDE
//---------------------------------------------------------------------------
//ServerCode ServerName ServerAddress  ServerPort ServerType
//May chu 1 Port 0-19
0 "Sub-1" "192.168.1.100" 55901 "SHOW"
1 "Sub-2" "192.168.1.100" 55903 "SHOW"
19 "Sub-CS" "192.168.1.100" 55919 "HIDE"
//May chu 2    Port 21-39
20 "Sub2-1" "192.168.1.100" 55921 "SHOW"
21 "Sub2-2" "192.168.1.100" 55923 "SHOW"
39 "Sub2-CS" "192.168.1.100" 55939 "HIDE"

2. Data/MapServerInfo.dat
Code:

0
//ServerCode MapServerGroup InitSetVal IpAddress Port
0 0 1 S171.244.50.5 55901
1 0 1 S171.244.50.5 55903
19 0 0 S171.244.50.5 55919
//May chu 2
20 0 0 S171.244.50.5 55921
21 0 0 S171.244.50.5 55923
25 0 0 S171.244.50.5 55939
end
1
//ServerCode NotMoveOption NextMap NextServerCode
end
 

3. Tạo thư mục của Máy Chủ 2

Tạo thư mục CUM2
Copy thư mục 2.JoinServer, 3.DataServer, Sub-1 vào thư mục CUM2 vừa tạo

Chỉnh sửa trong CUM2:
Chỉnh port và tên dataBase trong 2.JoinServer, 3.DataServer.

Chỉnh sửa trong Sub2–1/GameServer/Data/GameServerInfo — Common.ini
ServerName = Sub2-1
ServerCode = 20
ServerLock = 0
ServerPort = 55921
;==================================================
; Connection Settings
;==================================================
DataServerAddress = 127.0.0.1
DataServerPort = 55962
JoinServerAddress = 127.0.0.1
JoinServerPort = 55972
ConnectServerAddress = 127.0.0.1
ConnectServerPort = 55557

4- Tạo ODBC-2 dành cho DB MuOnline2 — Cụm máy chủ thứ 2

Các bạn có thể Copy rồi Paste vào ODBC.reg có sẵn trên máy, hoặc tải tại đây 32bit và 64bit

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\LOGIN]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnline]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnline2]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline2"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnlineJoinDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\USELOG]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\RMDB_CONNECTLOG]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\PC_MUONLINE]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\AccountDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\WPaymentDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources]
"LOGIN"="SQL Server"
"MuOnline"="SQL Server"
"MuOnline2"="SQL Server"
"MuOnlineJoinDB"="SQL Server"
"USELOG"="SQL Server"
"RMDB_CONNECTLOG"="SQL Server"
"PC_MUONLINE"="SQL Server"
"AccountDB"="SQL Server"
"WPaymentDB"="SQL Server"
 

Tiếp theo bạn tạo thêm một Database nữa và đặt tên cho nó khác DB của máy chủ 1 là được, ví dụ MuOnline thì tạo thêm MuOnline2 cho nó gọn.

5- Tạo web tài khoản Cụm 2
Cuối cùng thì các bạn tạo thêm web riêng cho cụm 2 để có thể đăng ký đăng nhập vào game.

Cảm ơn các bạn. Để xem thêm nhiều hướng dẫn khác các bạn truy cập GoldMU.net — Cài Đặt MU Online!